.ยินดีต้อนรับสู่บล็อค " ครูจีรภา ขุนประเสริฐ" ด้วยความยิันดีค่ะ.

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

วิชาวิทยาศาสตร์

คำอธิบายรายวิชา

 16101  วิทยาศาสตร์         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        เวลา  80  ชั่วโมง 
........... ศึกษาวิเคราะห์  การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงร่างกายมนุษย์  การทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายมนุษย์  ในระบบย่อยอาหาร  ระบบหายใจ  และระบบหมุนเวียนเลือด  อาหารและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย  สิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่  ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร  ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น  ทรัพยากรธรรมชาติ  ผลการเพิ่มจำนวนประชากรต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  สารในชีวิตประจำวัน  สมบัติของของแข็ง ของเหลวและแก๊ส  การแยกสารด้วยวิธีการต่างๆ เลือกใช้สารต่างๆได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  การเปลี่ยนแปลงของสารและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งวดล้อม  วงจรไฟฟ้ากับการใช้ประโยชน์วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  สมบัติของตัวนำและฉนวนไฟฟ้า  การต่อหลออดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน  แม่เหล็กไฟฟ้า  จำแนกประเภทของหิน  การเกิดหินและลักษณะของหินในท้องถิ่น  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหินส่งผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม  ณีพิบัติภัย   การเกิดฤดูกาล  ข้างขึ้นข้างแรม  สุริยุปราคา  จันทรุปราคา  ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ โดยการใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กรสำรวจ  ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ       นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม
..........     รหัสตัวชี้วัด
1.1     ป.6/1      ป.6/2      ป.6/3   
2.1     ป.6/1      ป.6/2      ป.6/3   
2.2     ป.6/1      ป.6/2      ป.6/3      ป.6/4     ป.6/5   
3.1     ป.6/1      ป.6/2      ป.6/3      ป.6/4      ป.6/5   
3.2     ป.6/1      ป.6/2      ป.6/3
5.1     ป.6/1      ป.6/2      ป.6/3      ป.6/4      ป.6/5   
6.1     ป.6/1      ป.6/2      ป.6/3   
7.1     ป.6/1
7.2     ป.6/1   
8.1     ป.6/1      ป.6/2  ป.6/3     ป.6/4     ป.6/5     ป.6/6      ป.6/7      ป.6/8
 รวมตัวชี้วัด   37   ตัวชี้วัด
 แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                                                                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         เรื่อง ของสาร          เวลา  4  ชั่วโมง    ภาคเรียนที่  1/54 .
---------------------------------------------------------------

1. สาระสำคัญ
สารอาจปรากฏอยู่ในสถานะของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส สารทั้งสามสถานะมีสมบัติบางประการเหมือนกันและบางประการแตกต่างกัน การจำแนกสารอาจจำแนกโดยใช้สถานะ การนำไฟฟ้า การนำความร้อน หรือสมบัติอื่นเป็นเกณฑ์ได้ ในการแยกสารบางชนิดที่ผสมกันออกจากกันต้องใช้วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะทำได้โดยการร่อน การตกตะกอน การกรอง การระเหิด การระเหยแห้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมบัติของสารที่เป็นส่วนผสมในสารผสมนั้นๆ

2. ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้
1.             ทดลองและอธิบายสมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส (ว 3.1 ป.6/1)
2.             จำแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้สถานะหรือเกณฑ์อื่นที่กำหนดเอง (ว 3.1 ป. 6/2)
3.             ทดลองและอธิบายวิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน โดยการร่อน การตกตะกอน การกรอง การระเหิด การระเหยแห้ง (ว 3.1 ป. 6/3)
3. สาระการเรียนรู้
ความรู้
1.             สมบัติของสารในสถานะของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
2.             การแยกสาร
ทักษะ/กระบวนการ
1.             การเปรียบเทียบ
2.             การอธิบาย
3.             การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย
4.             การสังเกต
5.             กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.             ซื่อสัตย์ในการสืบเสาะหาความรู้
2.             มีความสนใจใฝ่รู้
3.             มีเหตุผล
4.             ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5.             มีความรับผิดชอบ
6.             ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
7.             มีจิตวิทยาศาสตร์

4. กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมนำสู่การเรียน 
1.             ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2.             ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
ขั้นนำ
        ครูให้นักเรียนดูภาพ ในหนังสือเรียน (หน้า 150)  แล้วครูกับนักเรียนร่วมกันสนทนาในประเด็น
ต่อไปนี้
-                   จากภาพ สิ่งต่างๆ ในภาพมีสถานะใดบ้าง
-                   นักเรียนคิดว่า สารในแต่ละภาพมีลักษณะหรือสมบัติแตกต่างกันอย่างไร
ขั้นดำเนินการสอน
1.    ครูจัดกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4 คน คละเพศ คละความสามารถ แต่ละคนในกลุ่มมีหมายเลขประจำตัวตั้งแต่ 1-4
2.    ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่า ผลงานของนักเรียนคือผลงานของกลุ่ม
3. สมาชิกในกลุ่มมีบทบาท ดังนี้
        - สมาชิกหมายเลข 1     อ่านข้อมูลในหนังสือเรียน และสรุปความรู้ที่ได้ให้เพื่อนในกลุ่มฟัง
        - สมาชิกหมายเลข 2 และ 3   รับอุปกรณ์ ทำการทดลอง
        - สมาชิกหมายเลข 4      บันทึกผลการทดลอง นำเสนอผลการทดลอง
4.             ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 1 ในหนังสือเรียน (หน้า 151)โดยนักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลสมบัติของสารสถานะต่างๆ แล้วบันทึกผล
5. ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกัน และตรวจคำตอบ
6.             นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 2  ในหนังสือเรียน (หน้า 153) โดยการจำแนกสารว่าอยู่ในสถานะใด
7.             นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 3 ในหนังสือเรียน (หน้า 154) โดยการนำรายชื่อสารในกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 2 มาจำแนกเป็นกลุ่มโดยกำหนดเกณฑ์เอง
8.             นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้เรื่อง การจำแนกสารโดยการกำหนดเกณฑ์เอง
9.             ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ 4 ในหนังสือเรียน (หน้า 155) โดยการทดลองว่า สารใดนำไฟฟ้า
10.      สมาชิกแต่ละกลุ่มปฏิบัติตามหน้าที่ของตน โดยร่วมกันทำกิจกรรมที่ครูมอบหมาย
11.      นักเรียนแต่ละกลุ่มเปรียบเทียบผลการทดลองของกลุ่มตนเองกับกลุ่มอื่น
12.      นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน

ó ขั้นสรุป
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น และสรุปผลการทำกิจกรรมได้ว่า สารต่างๆ มี
สถานะ 3 สถานะ ได้แก่ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ซึ่งมีสมบัติบางประการเหมือนกัน บางประการแตกต่างกัน  การจำแนกสารอาจใช้เกณฑ์ต่างๆ เช่น สถานการณ์นำไฟฟ้า หรือเกณฑ์อื่นที่กำหนดขึ้น
กิจกรรมรวบยอด
1.             ครูชมเชยนักเรียนที่ร่วมมือกันทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ และอธิบายเพิ่มเติมในสิ่งที่นักเรียน
       ยังไม่เข้าใจ
2.             ครูให้แต่ละกลุ่มกล่าวถึงปัญหา และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตนเอง พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ปัญหา
5. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1.             สื่อการเรียนรู้ (ตัวอย่าง : สื่อฯ มมฐ. หลักสูตรแกนกลางฯ วิทยาศาสตร์ ป.6)
2.             สารต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
3.             สิ่งของที่ครูรวบรวมมาให้นักเรียนสังเกต
4.             วัสดุอุปกรณ์ตามใบงาน
5.             แหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ บ้านของนักเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน (ในแผนฯ)
6. การวัดและประเมินผล
6.1  หลักฐานการเรียนรู้ (ชิ้นงานสุดท้ายที่แสดงพฤติกรรมการเรียนรู้รวบยอด)
1.             กิจกรรมพัฒนาการคิด ข้อ 1 - 3
2.             ผลงานการออกแบบการทดลอง
6.2  วิธีการวัดและประเมินผล
1.             ตรวจการทำกิจกรรมพัฒนาการคิด ข้อ 1 - 3
2.             ประเมินผลงานการออกแบบการทดลอง
3.             ประเมินทักษะวิทยาศาสตร์
4.             ประเมินกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
5.             ประเมินการร่วมอภิปราย
6.             ประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์
7.             สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
8.             สังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียนและการปฏิบัติกิจกรรม
9.             สังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน
6.3  เครื่องมือวัดและประเมินผล และเกณฑ์
1.             กิจกรรมพัฒนาการคิด ข้อ 1 - 3             - ร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์
2.             แบบประเมินผลงานการออกแบบการทดลอง                          
3.             แบบประเมินทักษะวิทยาศาสตร์                                                 
4.             แบบประเมินกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
5.            แบบประเมินการร่วมอภิปราย
6.             แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์                                              
7.             แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
8.             แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
9.             แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน
10.      แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้าน
7. กิจกรรมเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
    8. บันทึกผลการสอน
1.     ผลการเรียนรู้
        1.1  ผู้เรียนที่ผ่านตัวชี้วัด
                มีจำนวน ........................................................ คน  คิดเป็นร้อยละ...............................................
        1.2  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านตัวชี้วัด
                มีจำนวน ........................................................ คน  คิดเป็นร้อยละ...............................................
                1)    ................................................................สาเหตุ (ถ้าทราบ) ...................................................
                2)    ................................................................สาเหตุ .......................................................................
แนวทางแก้ปัญหา ..........................................................................................................................
                        ............................................................................................................................................................
                        ............................................................................................................................................................
        1.3  ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้แก่
                1)    ........................................................................ 2)   ....................................................................
                แนวทางการพัฒนา / ส่งเสริม ......................................................................................................
        ก     ............................................................................................................................................................
                ............................................................................................................................................................
                ............................................................................................................................................................
        1.4  ผู้เรียนได้รับความรู้ (K)……….....................................................................................................
        1.5  ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการ (P)…………................................................................................
        1.6  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม (A)…................................................................................
2.     ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) ..........................................................................................................................
        ...................................................................................................................................................................
        ...................................................................................................................................................................
3.     ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ..............................................................................................................................
        ...................................................................................................................................................................
                                                                                                  ลงชื่อ..........................................................
                                                                                                          (.........................................................)
.ยินดีต้อนรับสู่บล็อค " คุณครูวิทยาศาสตร์ทุกท่าน" ด้วยความยิันดีค่ะ.